Sức Khỏe & An Toàn

Sức khỏe và sự an toàn tuyệt đối của nhân viên, đối tác, và khách hàng trong môi trường làm việc là mục tiêu của chúng tôi

Powertec E&C Co., LTD có trách nhiệm hoạt động theo cách bảo vệ sức khỏe, sự an toàn và hạnh phúc của nhân viên, nhà thầu, khách thăm cũng như những người trong cộng đồng nơi chúng tôi sống và triển khai dự án. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của tính bền vững; chúng tôi cố gắng liên tục đưa ra các quyết định kinh doanh có lương tâm tốt cho cộng đồng và môi trường mà chúng tôi hoạt động. Thành công không chỉ được đo lường bằng hiệu quả tài chính mà chúng tôi phải tập trung vào việc trở thành một doanh nghiệp tốt cho tất cả các bên liên quan bao gồm cả cộng đồng nơi chúng ta sống và làm việc. Trong nỗ lực đạt được sự chuyên nghiệp xuất sắc của quản lý an toàn, chúng tôi sẽ:

  • Đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu của luật và quy định EHS của quốc gia, tỉnh, và/hoặc địa phương. Ở những nơi không có luật và quy định hiện hành hoặc không đáp ứng các tiêu chuẩn của chúng tôi, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát kỹ thuật EHS hợp lý, thực hành công việc, thực hành quản lý và thiết bị bảo vệ cá nhân để bảo vệ tất cả các bên liên quan bao gồm cả môi trường.
  • Làm việc để loại bỏ thương tích, liên tục giảm mức độ chì trong máu của nhân viên và bảo vệ môi trường bằng cách tạo ra các tiêu chuẩn EHS tối thiểu có thể chấp nhận được và quy trách nhiệm cho tất cả các hoạt động của chúng ta tuân theo các tiêu chuẩn này.
  • Tiếp tục với các chương trình kiểm toán EHS của chúng tôi để đảm bảo tuân thủ không chỉ các yêu cầu quy định mà còn cả các tiêu chuẩn nội bộ của chính chúng tôi.
  • Đặt mục tiêu EHS tích cực để giảm thương tích, mức độ chì trong máu của nhân viên và tất cả các dạng lãng phí. Các nhà lãnh đạo trong toàn tổ chức của chúng ta sẽ chịu trách nhiệm và được đo lường về tiến độ hướng tới sự xuất sắc của EHS.
  • Cố gắng xây dựng các mối quan hệ cộng đồng tích cực tại các địa điểm mà chúng ta sinh sống và hoạt động.
  • Theo dõi các vấn đề mới nổi liên quan đến các khía cạnh môi trường, sức khỏe và an toàn, giúp chúng tôi luôn cập nhật thông tin và cập nhật về các thay đổi quy định và đổi mới công nghệ.

Mỗi nhân viên trong doanh nghiệp của chúng tôi phải chịu trách nhiệm thực hiện chính sách này, đảm bảo rằng các nguồn nhân lực và tài chính phù hợp được phân bổ để tạo và thực hiện các chương trình cần thiết nhằm xây dựng văn hóa cho phép chúng tôi tiệm cận được quy trình quản lý an toàn cấp cao.

Chính sách này sẽ được xem xét hàng năm và cập nhật khi cần thiết.