• Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Hotline: +84-902 994 887

Powertec bao trùm trách nhiệm của mình để hoạt động một cách để bảo vệ sức khỏe , an toàn và phúc lợi của nhân viên, nhà thầu , du khách cũng như những người trong cộng đồng nơi chúng ta sống và hoạt động. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của phát triển bền vững , chúng tôi cố gắng làm cho các quyết định kinh doanh lương tâm đó là tốt cho mọi người , các cộng đồng của chúng tôi , và môi trường liên tục. Thành công được đo bằng nhiều hơn chỉ là hoạt động tài chính và chúng tôi phải tập trung vào việc trở thành một công dân tốt cho tất cả các bên liên quan bao gồm các cộng đồng nơi chúng tôi sống và làm việc . Trong việc tìm kiếm của chúng tôi để đạt được đẳng cấp thế giới EHS xuất sắc chúng tôi sẽ:


 Gặp gỡ hoặc vượt quá các yêu cầu của quốc gia, tỉnh , tiểu bang, và / hoặc luật pháp EHS địa phương và các quy định . Tại các địa điểm nơi mà luật pháp và các quy định không tồn tại hoặc không đáp ứng các tiêu chuẩn của chúng tôi , chúng tôi sẽ áp dụng âm thanh EHS kiểm soát kỹ thuật , thực tiễn công việc , thực hành quản lý , và các thiết bị bảo hộ cá nhân để bảo vệ tất cả các bên liên quan bao gồm cả môi trường.

 làm việc để loại bỏ tổn thương , liên tục làm giảm nồng độ chì trong máu người lao động , bảo vệ môi trường bằng cách tạo ra các tiêu chuẩn tối thiểu chấp nhận được EHS và giữ tất cả các hoạt động của chúng tôi có trách nhiệm với các tiêu chuẩn này .

 Tiếp tục với các chương trình kiểm toán EHS của chúng tôi để bảo đảm tuân thủ không chỉ yêu cầu pháp lý mà còn tiêu chuẩn nội bộ của chúng ta.

 Đặt mục tiêu tích cực EHS để giảm thương tích, mức độ chì trong máu của nhân viên , và tất cả các dạng chất thải . Các nhà lãnh đạo trong tổ chức của chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm và đo về những tiến bộ EHS xuất sắc.

 Phấn đấu để xây dựng quan hệ cộng đồng tích cực trong các địa điểm chúng ta đang sống và hoạt động.

 Giám sát các vấn đề nổi lên liên quan đến môi trường , y tế, và các khía cạnh an toàn giữ mình thông tin và cập nhật về những thay đổi pháp lý và đổi mới công nghệ với .

 Sử dụng các công cụ như dự án Six Sigma , các sự kiện Kaizen, chia sẻ kinh nghiệm và bài học kinh nghiệm như là phương tiện để tiếp tục cải thiện .

Mỗi một trong số các doanh nghiệp của chúng tôi là chịu trách nhiệm về thực hiện chính sách này , đảm bảo rằng các nguồn lực con người và tiền tệ thích hợp được phân bổ để tạo ra và thực hiện các chương trình cần thiết để xây dựng nền văn hóa mà sẽ cho phép chúng ta đạt được đẳng cấp thế giới EHS xuất sắc.

Chính sách này sẽ được xem xét hàng năm và cập nhật khi cần thiết.